Parti değerlendirmeleri-4

(Derleyen: H. Fırat) 2006 Nisan’ında yayınlanan ilk iki kitabının ardından Parti De­ğerlendirmeleri'nin şimdi birlikte yayınlanan iki yeni kitabının...

Tasfiyeci sürecin son aşaması: Parlamentarizm - H. Fırat

Okura Seçimler ve Sol Hareket kitabıyla birlikte sunulan ve onunla ayrılmaz bir bütün oluşturan bu kitabın sol hareket üzerine en temel mesajı...

Parti değerlendirmeleri-2 / Partiyi her alanda ve her açıdan güçlendirmek için!..

Partimiz Kuruluş Kongresi’ni izleyen haftalar ve aylar içerisinde peşpeşe karşı karşıya kaldığı...

Dünya, Türkiye ve sol hareket - H. Fırat

2003 yılı Temmuz sonunda verilmiş bir konferansın elden geçirilmiş ve işlenmiş kayıtlarından oluşan Dünya, Türki­ye ve Sol Hareket, daha önce...

Zor dönem devrimcileri: Habip ve Ümit

Ulucanlar katliamı, zindan cephesinde 12 Eylül askeri faşist darbesiyle birlikte başlayan büyük çatışmada bir dönüm noktasını işaretliyordu. Çok geçmeden olayların da açıklıkla gösterdiği gibi, bu katliam...

Örgütsel sorunlar

Devrimci örgüt yaşamının sorunları üzerine burada kitap halinde sunulan metinler, TKİP Kuruluş Kongresi’nin “Örgüt sorunları” başlıklı gündeminin kayıtları ile aynı konudaki bazı komisyon metinlerinden oluşuyor...

Devrimci taktiğin sorunları

Burada sunulan kapsamlı metinlerin de tanıklık ettiği gibi, devrimci taktiğin sorunları TKİP Kuruluş Kongresi çalışmaları içerisinde özel ve ağırlıklı bir yer tutmuştur. Sorunun taşıdığı genel önemin yanısıra...

Açılış ve kapanış konuşmaları / Partinin Adı ve Amblemi

Cihan: Partimizin adı ne olmalıdır? Önümdeki yazının başlığını tekrarlayarak söylemiş oluyorum bunu. Lenin’e ait bu yazı...

Uluslararası Durum Üzerine Değerlendirmeler

Elinizdeki kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan “Uluslarası Durum Üzerine Rapor” ilk kez burada yayınlanmaktadır. Uluslararası Durum ve Bölgesel Durum üzerine değerlendirmeler ise...

Parti programı üzerine / 2 - Teorik ve ilkesel bölüm

TKİP Kuruluş Kongresi’nin parti programı üzerine değer­lendirme ve tartışma materyalinden oluşan Parti Programı Üze­rine dizisinin...

Ulusal Sorun ve Devrim - H. Fırat

Burada Ulusal Sorun ve Devrim başlığı altında kitaplaştırılan metin ‘97 yazında verilen ulusal sorun konulu konferansın kayıtlarından oluşmaktadır...

Bağımsızlık ve Devrim - H. Fırat

Okura Bağımsızlık ve Devrim başlığı altında sunulan bu kitap, Program Sorunları Üzerine Konferanslar’ın ikinci konusunu kapsamaktadır...

Partileşme Süreci - 2 / Polemikler: Devrimci Proletarya'ya yanıt

Elinizdeki kitabın asıl kapsamı yaklaşık iki yıl önce (ilk bölüm 15 Kasım ‘95 tarihi taşımaktadır) gerçekleşen zorunlu bir yanıttan oluşmaktadır...

EMEP Eleştirisi - H. Yağmur & A. Şimşek

Üç yıldır Emeğin Partisi'nde yaşanan süreç, Partinin karakteri, teorisi, programı, örgütü ve taktiği üzerine yürüyen çatışma, devrimci komünistlerle...

Küçük Burjuva Popülizmi ve Proleter Sosyalizmi - H. Fırat

Bu kitap TDKP teorisyeni Z. Ekrem’in Hatalarımız ve İnkarcı Tasfiyeci Eğilim Üzerine isimli broşürüne cevap olarak kaleme alınmıştır...

EKİM 3. Genel Konferansı / Siyasal ve Örgütsel Değerlendirmeler

Komünistler yeni yıla, 1995 yılını “Atılımlar ve Parti Yılı” ilan ederek girmişlerdi. Bu, partiyi 1995 yılı içinde kurmak değil, fakat inşa sürecinin...

Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme Saldırısı

Türkiye kapitalizmi, içine düştüğü ekonomik ve siyasal krizi hafifletebilecek bir çözüm üretmekte zorlanıyor. 24 Ocak kararları ve ardından onun uygulanabilmesi için elve­rişli ortamı sağlayan 12 Eylül darbesi...

Gebze Direnişi’nin Ardından

Gebze Direnişi, işçi sınıfının ve devrimci hareketin bir ay boyunca gündeminde kaldı. Direniş, RP'li belediye başkanının 700'den fazla işçi ve kamu çalışanını işten atmasıyla başla­mıştı...

Tasfiyeciliğe Karşı Konuşma ve Yazılar

EKİM’in yeni dönemi - EKİM bir dönemi geride bırakmış bulunmaktadır.I. Genel Konferansımızı izleyen bu dönem...

Kürt Ulusal Sorunu-1

Komünist hareketin Kürt ulusal sorununa ilişkin teorik pers­pektiflerini ve politik değerlendirmelerini içeren ilk derleme ki­tap, Ocak 1994’te yayınlandı. Okurun yoğun ilgisinin bir kanıtı olarak bu ilk baskı yaklaşık bir yıl içinde tükendi...

İç Yazışmalar İç Çatışmalar

Bir örgütün ya da partinin, güvenliği ilgilendiren ve gizli kalması gereken bilgiler dışında, “tatsız gerçekler”i de içeren kendi iç yazışmalarını olduğu gibi kamuoyuna sunması, Türkiye devrimci hareketinde...

EKİMLER 2

KESİNTİ, YENİDEN ÇIKIŞ ve SUNUŞ - Marksist-leninist bir devrimci parti ya da hareket için teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin taşıdığı büyük önem hiçbir önem hiçbir özel açıklama gerektirmez...

EKİM I. Genel Konferansı / Değerlendirme ve Kararlar

EKİM’i ortaya çıkaran sürecin ilk adımı, geleneksel devrimci harekette bir yol ayrımına işaret eden Nisan 1987 tarihli bildiri oldu...

Dünyada "Yeni Düzen" ve Ortadoğu

Sovyetler Birliği’ndeki gelişmelere ve Doğu Avrupa’daki çöküşe, bu gelişmeler ve çöküşle birlikte uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan yeni duruma yeni bir biçim verme ihtiyacı çerçevesinde, kapitalist dünya...

Devrimci Harekette Reformist Eğilim

HERKES KENDİ BAYRAĞI ALTINA! - Türkiye'de, mevcut toplumsal ve siyasal sisteme karşı mücadele eden tüm siyasal hareketler, gruplar ve partiler bugüne kadar...

Modern Revizyonizmin Çöküşü

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa Üzerine - Burjuva sistemin coşkulu bir zevkle yürüttüğü büyük kampan­ya, -büyük tarih çarpıtıcılığıyla atbaşı sürüyor; "Marksizmin bittiği" ilan ediliyor...

Parti değerlendirmeleri-3

(Derleyen: H. Fırat) Bundan yaklaşık üç yıl önce okura sunulan Parti Değerlen­dirmeleri’nin ilk iki cildi, TKİP’nin kuruluşunu başlangıç noktası olarak alıyor...

Seçimler ve sol hareket - H. Fırat

Komünistler seçim dönemlerinde bir yandan burjuva temsili kurumlara ilişkin her türden gerici ve oportünist hayallerle mücadele ederlerken...

Parti değerlendirmeleri-1

Burada iki kalınca kitap halinde sunduğumuz değerlendirmeler büyük bir bölümüyle Türkiye Komünist İşçi Partisi Merkez Yayın Organı Ekim'in başyazılarından oluşmaktadır. Derleme başlangıçta...

Dünya, Ortadoğu ve Türkiye - H. Fırat

Dünya, Ortadoğu ve Türkiye başlığıyla sunulan bu kitap Mart 1991 tarihli bir temel metinle başlamakta ve aradan geçen...

Bir Direngen Soluk

Elinizdeki kitap, haksız yere işten atılan ve direnişe geçerek buna karşı koyan Aymasan işçilerini ve yaklaşık altı ay süren Aymasan direnişini anlatmaktadır. Bir işçi direnişini ya da grevini anlatan romanlar ya da...

Sınıf çalışmasının sorunları

İşçi sınıfı hareketinin durumu ve sınıf çalışmasının sorunları, TKİP Kuruluş Kongresi’nin temel gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Burada kitap halinde sunulan metinler buna ilişkin zengin ve...

Örgütsel güvenlik sorunları

Elinizdeki derleme, TKİP Kuruluş Kongresi’nin örgütsel güvenlik sorunlarına ilişkin değerlendirme ve tartışmalarından oluşmaktadır. Bu metinler daha önce TKİP Merkez Yayın Organı Ekim’de yayınlanmışlardı...

Türkiye Komünist İşçi Partisi Program ve Tüzük / TKİP Kuruluş Bildirisi

Devrim tarihimizde bir dönüm noktası oluşturacak olan devrimci adım atıldı. Komünistlerin işçi sınıfının devrimci partisini inşa etmek için...

Parti Tüzüğü Üzerine

Bugünün Türkiye’sinde parti olmak iddiası taşıyan çeşitli sol siyasal akımlar genellikle birer tüzük sahibidirler. Fakat bu tüzükler herhangi bir gerekçelendirmeden yoksun, kuru, cansız ve...

Parti programı üzerine / 1 - Program yöntemi ve yapısı

Türkiye Komünist İşçi Partisi Kuruluş Kongresi 5 Ekim 1998 tarihinde toplandı ve çalışmalarını partinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen ...

Demokrasi, Devrim ve Oportünizm - H. Fırat

Tam da Demokrasi ve Devrim kitabının yayına hazırlandığı bir sırada, günlük Emek gazetesi demokrasi sorunu ve mücadelesi üzerine...

Demokrasi ve Devrim - H. Fırat

Burada Demokrasi ve Devrim başlığı altında kitaplaştırılan bu metin, Mart 1997 tarihinde verilmiş bir konferansın kayıt­larından oluşmaktadır...

Partileşme Süreci - 1 / Perspektifler ve Değerlendirmeler

Komünist hareket on yıllık bir parti inşa sürecinin ardından bugün partinin kuruluş kongresini toplama aşamasına geldiğini kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır...

Demokratizmi Savunmanın Sınırları / H. Fırat

Demokratizmi Savunmanın Sınırları başlıklı bu kitap aynı başlık altında sürdürülen altı bölümlük bir tartışmanın ilk dört bölümüdür...

EKİM 3. Genel Konferansı / Örgütsel ve Siyasal Tartışmalar

“Konferansımız, sorunlarımız ve sorumluluklarımız üzerine açık yürekli tartışmaların yürütüldüğü gerçek bir mücadele plat­formu oldu...

“İş-Ekmek-Özgürlük!” Sloganı Üzerine - H. Fırat

Bu kitabın temel hareket noktası ve dolayısıyla politik amacı, kitaba sunuş olarak konulan Sınıf Hareketinin Engelleri yazısında...

20 Temmuz Dersleri

5 Nisan ekonomik saldırı paketinin ardından gelişen işçi hareketindeki kıpırdanış kısa sürede yerini genel bir durgunluğa bıraktıysa da, işçi sınıfında beliren hoşnutsuzluk ve öfke hiç dinmedi...

Devrimci Gençlik Hareketi

‘60’lara kadar gençlik hareketi hep düzen içi olmuş, egemen sınıfların güdümünde kalmış, rejimin resmi ideolojisinin çerçevesini aşamamıştır. Bu durum ‘60’lı yıllardan itibaren değişmeye başla­mıştır...

Kürt Ulusal Sorunu-2

Komünist hareketin Kürt ulusal sorununa ilişkin teorik pers­pektiflerini ve politik değerlendirmelerini içeren ilk derleme kitap, Ocak 1994’te yayınlandı. Okurun yoğun ilgisinin bir kanıtı olarak bu ilk baskı yaklaşık bir yıl içinde tükendi.

EKİM Olağanüstü Konferansı

(Tutanaklardan Seçmeler) Elinizdeki bu kitap Aralık 1992’de gerçekleştirilen EKİM Olağanüstü Konferansının tutanaklarından bazı bölümleri içermektedir. Bilindiği gibi...

Solda tasfiyeciliğin yeni dönemi

”Grev ve direnişlerin vardığı sayısal yoğunluk, 1990 ve 1991 yılı Ocak ayı itibarıyla ülke tarihinin en yüksek düzeyindedir."1991 yazında yayınlanan...

EKİMLER 1

Ekimler, devrimci kamuoyunun önüne ilk kez çıktığı bu sayısında konu ağırlığı olarak da devrimci kamuoyunun gündemindeki bazı temel sorunlardan oluşuyor.H.Fırat “Sosyalizmin Tarihsel Sorunlarına Giriş” ve...

Siyasal Gelişmeler ve İşçi Hareketi

Toplumda yeni bir devrimci canlanmanın ilk belirlileriyle kendini hissettirdiği bir dönemde ortaya çıkan marksist-leninist hareket, bu canlanmanın dinamiklerini, olanaklarını, sorunlarını ve...

Teori ve Program Sorunları

Kendini farklılıklarıyla, özgünlükleriyle tanımlamaya ayrı bir özen gösteren “devrimci-demokratik hareketimizin, gerçekte, gerek dünya görüşü ve gerekse temel programatik görüşler bakımından...

Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış ve Platform Taslağı

60'lardan günümüze kadarki otuz yıl, Türkiye'de devrim ve parti arayışının yoğunlaştığı bir dönemdir. Şöyle de söylenebilir: Türkiye'nin devrimcileri ve işçileri özellikle son otuz yıldır ısrarla...

Devrimci Demokrasi ve Sosyalizm (TDKP Eleştirisi) - H. Fırat

Dünya, birçok olayın açıklıkla yaşanmaya başladığı, çehresinin değiştiği, ayırdedici bir tarihsel dönemden geçiyor. Devrimci hareketin yakın tarihi...