Cinque Terre

Değerlendirmeler

Cinque Terre

Tarihsel TKP: Saklanan tarih- H. Fırat

Karşı karşıya bulunduğumuz tutum, bazı TKP liderlerinde, fakat özellikle de Mihri Belli’de rastladığımız tipik bir davranış tarzıdır: TKP tarihinin bazı temel gerçekleri konusunda akıl almaz bir suskunluk. TKP’nin tarihsel konumunu ve evrimini dolaysız olarak etkileyen bazı hoş olmayan gerçekleri görmezlikten bilmezlikten gelmek. Yani, üstü örtülen ya da saklanan tarih!

Cinque Terre

Tarihsel TKP: İnkâr edilen tarih - H. Fırat

TKP tarihindeki büyük belirsizliklerin kaynağında, bu türden bir inkârcı tutum, bunun ürünü bir kötü gelenek vardır. Geleneğin başlatıcısı yazık ki, Tarihsel TKP’nin tarihe karışmasının ardından bizzat kendi de onun kurbanı haline gelecek olan Dr. Şefik Hüsnü olmuştur. Sorun elbette kişilerle değil fakat tarihsel koşullarla ilgilidir.

Cinque Terre

Onbeşlerin katledilmesinin 100. Yılı...

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesinin 100. yılında, Türkiye devriminin aynı zamanda ilk şehitleri de olan komünist önderlerini anılarına yaraşır biçimde anmak için...

Cinque Terre

Tarihsel TKP: Bilinmeyen tarih - H. Fırat

Tarihsel TKP’nin tarihini bugün artık önemli ölçüde biliyoruz. Fakat çok değil daha on-onbeş yıl öncesine kadar, bu tarih gerçekten de çok az biliniyordu. Birçok konuda birbirinden çok farklı, hatta taban tabana zıt düşünce ve iddialara konu edilebiliyordu. Kurgular, spekülasyonlar, keyfi iddia ve yorumlar için çok geniş bir alan vardı.

Cinque Terre

“Cumhuriyet’in kazanımları” çizgisi / 2 - H. Fırat

Cumhuriyet’ten söz ettiğiniz her durumda, hangi tarihsel koşullarda ne türden bir cumhuriyet olduğunu da eklemek zorundasınız. Bu sizin hangi cumhuriyetin safında bulunduğunuzu, ne türden bir cumhuriyetçi olduğunuzu anlayabilmek için zorunludur, olmazsa olmaz koşuldur.

Cinque Terre

“Cumhuriyet’in kazanımları” çizgisi / 1 - H. Fırat

Frenlerden kurtulma kendini kemalist sol açılımlar üzerinden de gösterdi. Soyut bir “Cumhuriyet” kavramı, her türden toplumsal-siyasal ve kültürel sorunun çözüm anahtarı düzeyine çıkarıldı. Bir tür “toplumsal devrim” programı sayıldı. Öz artık Cumhuriyet’ti, ona yakışacak biçim ise sosyalizm!

Cinque Terre

28 Şubat’ın dümen suyunda “TKP Açılımı” / 2 - H. Fırat

SİP’in umduğu demokrasi gerçekleşmemiş olsa da “TKP Açlımı” gerçekleşmiştir. “Ayıplı” rejime incir yaprağı olarak!

Cinque Terre

28 Şubat’ın dümen suyunda “TKP Açılımı” / 1 - H. Fırat

SİP, çok bilinçli bir tutum ve tercihle kentli ilerici orta sınıfın özlemlerine ve beklentilerine tercüman olmuştur. 28 Şubat sürecinde, bu süreçten laik, demokratik ve aydınlanmacı çizgideki bir Türkiye, kültürlü kent orta katmanları için tatmin edici bir beklentiydi. SİP’in yaptığı bunun sözcülüğüne soyunmak olmuştur.

Cinque Terre

SİP-TKP: “Yeniden doğuş”! - H. Fırat

Kanlı katliamların ardından artık “kendi dönemleri”nin başladığını açık açık söyleyebilecek denli kendinden geçebilen SİP liderleri, işte tamı tamına bu aynı günlerde, TKP olmaya hazırlanıyorlardı.

Cinque Terre

100. Yılında Tarihsel TKP... - H. Fırat

TKP’nin 100. Yılı, solun tarihine ve tarihsel kaynaklarına ilişkin gerçekleri yerli yerine oturtmanın anlamlı bir vesilesi olabilmelidir. Bu yapılabildiği ölçüde, bugünün Türkiye’sinde TKP ismini kullanmakla kalmayan, kendini onun yüzyıllık dolaysız uzantısı sayabilen çevreler de yerli yerine oturtulmuş olacaktır.

Belgeler

Cinque Terre

Bir kızıl askerin hatırası…

Kara Denizin kara sularına gömülü onbeş kurbanın ve Karsın bir çukuruna atılmış Maksudun mezarı bizim sınıfımızın ve memleketimizin yoksulluk içinde azap çeken emekçilerin kalplerindedir. Biz bu yolda onların yollarından cesaret ve imanla yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

Cinque Terre

İlk kurbanlarımız - Şefik Hüsnü

Milli Türk burjuvazisi, komünistler amele ve köylülere ve genç münevverlere seslerini işitmeye ve onları inkılapçı parolaları arkasından sürüklemeye becerdiklerini görür görmez, onlar üzerine yumruklarını indirmekte bir saniye bile tereddüt etmemişti. Bu saldırışların en kudurmuşçası 1921 senesi İkinci kanununda olmuştu.

Cinque Terre

Türk komünistlerinin ölümü - Mihayl Pavloviç

Türkiye burjuvazisinin kiraladığı cellatlar ve gözü dönmüş bağnaz bir güruh yoldaşlarımızı taşlayarak, eziyet ederek, ölesiye işkence ederek katletti.

Cinque Terre

Türkiye’nin mazlum amele ve rençberlerine! - Mustafa Suphi

Birleşiniz de, hakkı hayat ve hürriyetinizin nişanesi olan kırmızı bayrağı bütün dünya proletaryasının inkılap ufuklarına doğru yükseltiniz!

Cinque Terre

Türk paşalarının sözüne güvenilmez! - Şerif Manatov

Suphi Türkiye’ye gitmek fikriyle hastalanmış, fakat bir parça tereddüt ediyordu. Kemal tarafından benim mevkufiyetim [tutuklanmam] ve Türkiye’den nefyolunmam [sürgün/sınırdışı edilmem] meselesi onun tereddüdünü daha da artırdı. Fakat “ben Kâzım Karabekir Paşa ile muhabere ediyorum, o beni davet ediyor,” diyordu.

Cinque Terre

Biz Suphi'nin yürüdüğü yoldan yürüyoruz!

1921 yılının 28-29 Kanunusanisinde 15 Türk komünistini Türkiye burjuvazisi Karadeniz’de boğdu. Tarih sınıfı mücadelesi tarihidir. Yoldaş! Türk proletaryasının ilk şuurlu 15 ölüsünü unutma!

Cinque Terre

Belgelerin ışığında katliama varan süreç - Ahmet Kardam

28/29 Ocak 1921 katliamını izleyen bu “faili meçhul” cinayetler zinciri, Mustafa Suphilerin öldürülmelerinin eksiksiz bir “derin devlet operasyonu” olduğunun ek göstergesidir. Nasıl ki “rüşvetin belgesi” olmazsa, böyle bir “derin devlet operasyonu”nun belgesi hiç olmaz; ama “sır” olan bir şey de yoktur.

Cinque Terre

Doğu sorunu hakkında genel tezler

Çok farklı temsilcilerin, bağımsız devlet iradesini taşıyabileceğini dikkate alan Komintern, emperyalizme karşı her millî devrimci hareketi destekliyor. Ama, ezilen yığınları zafere götürmenin ancak devrimci bir çizgiyle ve emperyalizmle uzlaşma yanlılarıyla bütün bağları kopararak mümkün olduğunu hiç unutmuyor.

Cinque Terre

Yakındoğu’da Devrimci Hareket

Ön Asya ve Kuzey Afrika’da devrimci hareketin gelişmesinde iki dönem söz konusudur: Birincisi devrimci hareketin tek millî cephe altında geliştiği dönem ve ikincisi bunun çöktüğü, Türkiye’de ve Mısır’da bağımsız sınıf hareketinin yükseldiği, burjuva partilerinde ayrışmanın belirginleştiği Lozan Konferansı sonrası dönemdir.

Cinque Terre

Komünist Partilerinin Yakındoğu Çalışmaları Hakkında Tezler

1924 Temmuz’unda toplanan Komünist Enternasyonal V. Kongresi, TKP’nin de çok yönlü eleştirilere konu olduğu bir kongredir. Yayınladığımız Tezler’in VI., VII, VIII., IX. XIII. ve XV. maddeleri bu eleştirileri ortaya koyuyor.

Cinque Terre

Cemal Paşa’nın öldürülmesi - Karl Radek

Türkiye, savaşın yıkımını ancak köylülüğün çıkarları ülkenin çıkarına dönüştüğü zaman alt edebilecektir. Bunu, İstanbul saraylarının fareleri anlayamaz. Ama konumunu kaybetmiş Türk subaylarının ve aydınların en iyi unsurları artık anlıyor: Eski Türkiye öldü. Yeni Türkiye ya halkın Türkiye’si olur ya da asla gençleşmez.

Cinque Terre

Doğu Sorunu üzerine tartışma - Karl Radek

1921 yılı ortalarında isabetli değerlendirmeler yapabildiği Kemalist hareket hakkında, aynı Şefik Hüsnü nasıl oluyor da yalnızca bir yıl sonra en akıl almaz hayallere kapılabiliyor, ona en olmadık misyonlar atfedebiliyor? Muhakkak ki Komintern’in merkezindeki Bolşevik liderlerin değerlendirmelerini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Cinque Terre

Canice aptallık - G. Safarov

Provokasyon olarak Mustafa Suphi’nin öldürülmesi, Kemalist hükümetin dişli tırnaklı bir “resmî komünist partisi” kurması, küçük çapta bir dizi kovuşturma uygulaması, bütün bunlar Türk komünistlerinin emekçi yığınlarını emperyalist işgalcilere karşı savaş için örgütleme çalışmalarını engelleyemedi.

Cinque Terre

Türkiye Komünist Partisi üzerine konuşma

Sadrettin Celal’in Komintern IV. Kongresi’nde Kemalist hükümet hakkında bu denli açık ve ağır konuştuğu, “Milliyetçi burjuvazi, Londra Konferansı’ndan bu yana artık devrimci değildir” dediği sırada, yakın çalışma arkadaşı Şefik Hüsnü, Kemalistler hakkında en akıl almaz hayaller beslemeye/yaymaya başlamıştı bile.

Cinque Terre

Rus devrimi ve nedenleri - Şefik Hüsnü

Bugün Rus Sovyet Cumhuriyeti yedinci yaşına basıyor. Bundan tam altı yıl önce Komünist Partisi (Bolşevik), devrim prensiplerine hıyanet eden yalancı sosyalistlerin yönettiği geçici hükümeti devirmeyi başarmıştı.

Cinque Terre

Kemalist diktatörlüğün çizmesi altında - Şefik Hüsnü

Kemalist rejim birkaç yıl içinde, Kemalist Halk Partisi tarafından temsil edilen yerli büyük burjuvazi ve büyük toprak ağalarının açık diktatörlüğü haline geldi.

Cinque Terre

Yıkıcı halkçılıktan yapıcı halkçılığa - Şefik Hüsnü

Bizde sendika deyimine bile yasalar izin vermemektedir. Durumumuzun fecaatine bundan açık bir örnek olamaz. Ortaçağ bir kafayla yapılmış olan Tatil-i İşgal Kanunu (Grev Kanunu)'nda tanımlanan merasime uymaksızın ilân edilen grevlere katılan işçiye karşı, Halk Hükümeti kanun adına, silahlı kuvvetler gönderir.

Cinque Terre

İşçi sınıfı cumhuriyet hakkında ne düşünüyor - Şefik Hüsnü

Bize mektup gönderenlerin çoğu bizim Cumhuriyet Hükümeti hakkındaki yayınlarımızı bile eleştiriyorlar. Bu eleştirilerde, iktidar makamını ele almış olan sınıfın devrimimizi işçi ve yoksul sınıflar lehinde, köklü dönüşümlerle derinleştirebileceğini sanmanın fazla iyimserlik olduğu belirtiliyor.

Cinque Terre

Türkiye’de komünist hareket - Şefik Hüsnü

Türkiye işçi sınıfı hareketinin yapay olarak politikacılar tarafından yaratılmış olduğunu söylemekten ve onun tarihini tamamen tahrif etmekten başka bir anlam taşımaz. Ne var ki, gerçekler bu iddiayı yalanlıyor.

Cinque Terre

Türkiye’de işçi hareketi - Şefik Hüsnü

Türkiye işçileri, arkalarında uluslararası proletaryanın desteğini hissederek, burjuvazilerine karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca daha şimdiden devrimci Marksistlerden ve örgütçülerden oluşan sağlam bir kadroya sahiptirler, işçilerin ideolojisi, milliyetçilerin ideolojisinden daha hızlı gelişmektedir.

Cinque Terre

Kemalistlerin Türkiye işçi hareketine uyguladığı terör

“Amele Teali Cemiyeti”nin dağıtılması ve sendikacıların tutuklanarak eziyet ve işkence görmeleri, Kemalist Türkiye’deki sözde “demokratik” hükümetin ne olduğunu gözler önüne seriyor. Bu darbe, Kemalist hükümet tarafından işçi sınıfına Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının dördüncü yıldönümünde verilen bir çeşit “armağan”dır.

Cinque Terre

Türkiye’de işçi sınıfının durumu - J. Kitaygorodski

Türkiye işçi sınıfı, bundan sonra da sefalet içinde yaşamaya zorlanacaktır. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fabrikaların denetlenmesi diye bir şey yoktur. Anlaşmazlık çıktığında, kanunlar, polis ve mahkemeler işverenin tarafını tutmaktadırlar. İşçilerin kitleler halinde ölmeleri, her yerde rastlanan bir olgudur.

Cinque Terre

Türkiye’de İşçi Hareketi - P. Kitaygorodski

Türkiye’nin sanayileşme süreci, işçilerin kitle hareketinin gelişmesi için yeterli bir temel oluşturuyor. Ve Kemalist “vasiler” proleter sınıf hareketini ne kadar zincire vurmaya çalışırlarsa, bu kitle hareketi de o ölçüde devrimci olacaktır...

Cinque Terre

İkinci Kongre - Mustafa Suphi

Üçüncü Enternasyonalin de doğu için faaliyet ve yardımını geliştirmesi uluslararası sosyal devrim adına kutsal bir görevdir. Evrensel devrim hareketinde batı proletaryasından bağımsız olarak doğuda iş görmek nasıl bir hayal ise, doğuyu batıdan ayırmak ve birini diğeri adına feda etmek de büyük ve tarihî bir hata olur.

Cinque Terre

Komünist Enternasyonal Kuruluş Kongresi’nde konuşma... - Mustafa Suphi

Coğrafi konumundan dolayı, Türkiye daima Asya ve Avrupa arasında bir bağ oluşturmuş ve kapitalizmin dolaysız baskısı altında ezilmiştir. Bütün bunlar bizlere dünya devriminin gelecek safhasında Türk proletaryasının önemli bir yer işgal edeceğini gösteriyor.

Cinque Terre

Milliyetler ve Sömürgeler Meselesi üzerine konuşma - İsmail Hakkı

Rusya devriminden sonra; Avrupalı emperyalistlerin Türkiye’yi aralarında paylaşmalarından sonra; İngiliz ve Fransız kapitalistlerinin ikiyüzlülüğü Türkiye halkının gözünde açığa çıktığı zaman, Türkiye’de yeni bir hareket, bir özgürlük hareketi başladı.

Cinque Terre

Suphi’nin Örgütünün Faaliyetleri - Cemil Seydahmetov

Üç Türk komünist örgütü de Rusya’daki Büyük Sosyalist Devrimi’nin doğrudan etkisi altında ortaya çıkmıştır. Bir grup Ankara’da “İştirakiyun Partisi”, 2. grup İstanbul’da “III. Enternasyonal Grubu”, 3. grup ise kurucusu ve önderi Suphi’nin partisi olarak ya da Türkiye Komünist Partisi olarak anılmaktadır.

Cinque Terre

Türkiye’nin ezilen işçi ve yoksul köylülerine - Mustafa Suphi

Sizler, başkasının emek hakkıyla geçinmeyen, dünyada kendi gücüne, kendi hakkına dayanan işçi ve yoksul köylüler, siz birleşip kuvvetlenip varlığınızı hissettikçe, sizi dışarıdan, içeriden yemeye çalışan zalimleri ezerek yaşadığınız toprak üzerinde hürriyet ve hayatınıza sahip ve hâkim olacaksınız.

Cinque Terre

Türkiye’de Kadınlık Hareketi hakkında - Naciye Yoldaş

Fakat halkın başına yumruklarını indirerek, isyan seslerine kulaklarını tıkayarak yaşayanların, artık ebediyen sönmeleri zamanı gelmiştir. Binaenaleyh [dolayısıyla], Türkiye Komünist Fırkası herşeyden evvel Türkiye kadınını kurtarmak için bir Türkiye Komünist Kadın Teşkilatı vücuda getirmeye çalışmalıdır.

Cinque Terre

İstanbul’da Komünist ve İşçi Hareketi - Ethem Nejat

Her nerede işçi hareketi görülse, işçiler düşmanlarını anlayıp mücadeleye kalkışsa, orada proletaryayı baştan çıkarmak, avutmak için yalancı, hain sosyalist partiler kurulur. Bunlar evrimci, reformcu demokrat sosyalist olarak meydana çıkar, sermayedarlık esaretinin devamına sebep ve vesile olurlar.

Cinque Terre

Sömürgeler sorunu hakkında konuşma - Hilmioğlu İsmail Hakkı

Sermayenin uluslararası karakterine ve uluslararası yıkımına karşı enternasyonal bir cephe meydana getirmek! İşte komünizmin ilk şiarı ve temel taşı. Türkiye’nin kurtuluşu, dünyanın kurtuluşu ile, yani sermayenin mahvedilmesiyle mümkün olabilir.

Cinque Terre

Kuruluş Kongresi konuklarının konuşmalarından...

Yoldaşlar, bizim şiarımız şarkı kur­tarmak olsun. Bu da ancak komünizm sayesinde mümkün olacaktır. Şimdiye kadar birçok kurbanlar ver­dik. Şarkın halası [kurtuluşu] namına bundan sonra siz de kızıl kurbanlar vereceksiniz, biz sonuna kadar sizinle beraberiz.

Cinque Terre

Kuruluş Kongresi Açılış ve Kapanış Konuşmaları - Mustafa Suphi

Komünist Partisi için memleketin başına bela olan dış düşmanları kovmak nasıl bir görev ise, içerde halkın sırtından geçinen yağmacı asalak sınıflarını da hazır yiyicilik halinden çıkarıp yumruk altında çalıştırmak da, o derece temel bir görevdir.

Parti Programı’nı sunuş konuşması

“Bütün ümit Komünist Parti’nindir” - Mustafa Suphi

“Bütün ümit Komünist Parti’nindir” - Mustafa Suphi

Burjuvaziye dayanarak geliştirilen herhangi bir hareket, Doğu’nun zavallı millet ve memleketlerini kurtarmak yeteneğini kaybetmiştir.

Cinque Terre

Cinque Terre

Kızıl Bayrak’tan Onbeşler sayısı!


Cinque Terre

TKP Merkez Komitesi mührü, 1920

Cinque Terre

28 Kânunisânî’yi unutma!

 • ta ata aa ta ta ha ta tta ta
 • tarih
 • sınıfların
 • mücadelesidir
 • 1921
 • kanunisani 28
 • karadeniz
 • burjuvazi
 • biz
 • on beş kasap çengelinde sallanan
 • on beş kesik baş
 • yoldaş
 • bunların sen
 • isimlerini aklında tutma
 • fakat
 • 28 kanunisaniyi unutma!
 • “siyah gece
 • “beyaz kar
 • “rüzgar
 • “rüzgar”.
 • trabzondan bir motor açılıyor
 • sa-hil-de-ka-la-ba-lık!
 • motoru taşlıyorlar
 • son perdeye başlıyorlar!
 • burjuva kemal’in omuzuna binmiş
 • kemal kumandanın kordonuna
 • kumandan kahyanın cebine inmiş
 • kahya adamlarının donuna
 • uluyorlar
 • hav… hav… hak… tü
 • yoldaş unutma bunu burjuvazi
 • ne zaman aldatsa bizi
 • böyle haykırır:
 • – hav…hav…hak…tü
 • – gördün mü ikinci motörü?
 • – içinde kim var?
 • – arkalarından gidiyorlar.
 • – ikinci motör birinciye yetişti
 • – bordoları bitişti
 • – motörler sarsılıyor
 • – dalgalar sallıyor sallıyor dalgalar.
 • – hayır
 • iki motörde iki sınıf çarpışıyor
 • – biz onlar!
 • – biz silahsız onlar kamalı
 • – tırnaklanmız
 • – kavga son nefese kadar
 • – kavga
 • – dişlerimiz ellerini kemiriyor
 • kamanın ucu giriyor
 • – girdi…
 • – yoldaşlar, ey!
 • artık lüzum yok fazla söze:
 • bakın göz göze
 • – karadeniz
 • on beş kere açtı göğsünü,
 • on beş kere örtüldü.
 • onbeşlerin hepsi
 • bir komünist gibi öldü
 • Nazım Hikmet
 • Moskova, 1923